دانلود پی دی اف کتاب Reflection Between the Drafts

[ad_1]

تأمل بین پیش نویس ها به جای تأمل در روند ، بر انعکاس فرآیند متمرکز است. بر اساس تحقیقات تجربی ، متن نظریه ای برای توصیف و تفسیر آنچه دانش آموزان انجام می دهند هنگامی که بین پیش نویس های مفید برای معلم و تأمل دانشمندان قرار دارند ، ارائه می شود. این یک پویایی مشترک است که در این بازتاب ها و همچنین بین چهار عامل وجود دارد که نمایانگر ابعاد حیاتی بین بازتاب ها هستند. درست بودن اهداف و ایده های موفقیت او مهمترین عامل کنترل در تأمل و نقشی است که می تواند در نوشتن خود داشته باشد. تأمل بین پیش نویس ها بسیار بلاغی است ، و متن به بررسی لحظه کاریوتیک خاص بین پیش نویس ها می پردازد ، این انعکاس مربوط به اختراع بلاغی است و همچنین ماهیت دانش بازتابی ناشی از موضع بازتابی خاص بین پیش نویس هایی است که نویسندگان را دیکته می کند. . این درس همچنین در مورد فضای بین بازتاب پیش نویس در یک دوره نوشتن بحث می کند و شیوه های کلاس را برای تشویق تأمل تولید بین پیش نویس ها به اشتراک می گذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reflection Between the Drafts