دانلود پی دی اف کتاب Reenchanted Science : Holism in German Culture From Wilhelm II to Hitler

[ad_1]

در دهه 1920 در اروپای مرکزی ، این یک اختلال در بین روشنفکران شده بود که علوم طبیعی دنیا را در اختیار دارند ، و به ویژه مکانیسم کاهش انسان ، فاقد یک هدف بالاتر است. اما چه چیزی می تواند یک علم جدید درباره مقدس بودن باشد که علم قدیمی “ماشین” چیست؟ برخی از دانشمندان معاصر تصور می کردند که این اتفاق می افتد. این سالها شاهد تکثیر جدیدی بودیم ، “کلیتی که برای تغذیه قلب و سر” طراحی شده است ، که توضیح داده شد. منتقدان این کلیت را به یک خردگرایی آلمان پیوند داده اند که باید زمینه را برای نازیسم فراهم می کرد. در تجزیه و تحلیل نافذ این علم ، آن هرینگتون پیشنهاد می کند که داستان تقدس در آلمان در واقع یک داستان سیاسی کج و معوج است و پایان های زیادی دارد. اتحاد آن با نازیسم اجتناب ناپذیر نبود ، اما در نتیجه فرایندهای سازماندهی مجدد که در نهایت تعهدات را به چارچوبی مشترک برای کمال و نژاد ، پزشکی و مرگ رساند. قبل از 1933 ، در بحث فرهنگی درباره هزینه های نوسازی کلی علم ، صدای کاملاً معتبری وجود داشت. این نه تنها دانشمندان را با همدردی های نازی ها جذب کرد ، بلکه اعتدال گرایان و چپ گرایان را نیز به خود جلب کرد ، برخی از آنها میراث بشردوستانه برجای گذاشتند. نه علم علم به خاطر سیاست خود ، و نه چشم اندازی که در آن فضای سیاسی-اجتماعی زمینه عملکرد “ابدی” علم است ، این داستان تأکید می کند که چگونه استعاره ها و تخیلات اجازه می دهند علم در آزمایشگاه شرکت کند. از راه هایی که مقیاس وسیعی از معنای انسانی را تولید می کند و به ضروریات اجتماعی و سیاسی آن ساعت است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Reenchanted Science : Holism in German Culture From Wilhelm II to Hitler