دانلود پی دی اف کتاب Redating Matthew, Mark and Luke : A Fresh Assault on the Synoptic Problem

[ad_1]

این مطالعه پیشگام اندازه گیری آنچه را كه یكی از محققان بعنوان دشوارترین مشكلات تحقیق در تاریخ ایده ها – مسئله سینوپتیك – خوانده است ، ارائه می دهد. حادثه و رمز و راز سه انجیل مشابه اما متفاوت سینوپتیک که قرنها در جریان بوده اند ، بهترین ذهن دانشگاهیان و کلیسا را ​​به چالش کشیده است. چگونه می توان تفاوت ها و شباهت های متی ، مارک و لوک را توضیح داد؟ کدام انجیل ابتدا نوشته شده است؟ مبلغان تا چه اندازه به سنت شفاهی ، منابع مکتوب یا یکدیگر وابسته بودند؟ جان ونهام جسارتاً با این آموزه دو سند مخالفت كرد – مارك اولین انجیلی بود كه در آن متیو و لوقا آزادانه از مارك و منبع گمشده سخنان عیسی استفاده می كردند. به آنچه او رضایت بخش استدلال می کند ، تا حدودی وابستگی ساختاری وجود دارد ، اما هنوز هم یک درجه شگفت آور از آزادی لفظی در بین Synoptics. این ویرایش جدید و شجاعانه در نوشته های Synoptics ، متی ، مارک و لوقا را به 55 م کاهش می دهد. عملی و تحریک آمیز ، مأموریت دادن به متیو ، مارک و لوک ، نگاهی جدید به یک مشکل دشوار و همچنین چشم انداز جالبی برای عملکرد داخلی ارائه می دهد. کلیسای اولیه این کتابی است که درباره آن صحبت می شود – و مطمئناً جنجال علمی را برمی انگیزد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Redating Matthew, Mark and Luke : A Fresh Assault on the Synoptic Problem