دانلود پی دی اف کتاب Red Legacies in China: Cultural Afterlives of the Communist Revolution

[ad_1]

چین معاصر چه چیزی از گذشته انقلابی خود به ارث برده است؟ چگونه هنوز واقعیت ها و خاطرات ، زیبایی شناسی و شیوه های دوران مائو در منظر فرهنگی مائو تغییر می کند؟ مقالات موجود در این بخش “میراث سرخ” را به عنوان چارچوب حیاتی جدید پیشنهاد می کند که از طریق آن بازنمایی های فرهنگی و تجارب انقلاب پس از کمونیسم برای درک تداوم چین و تغییر آن از سوسیالیسم به پساستعماری ، بررسی می شود. در پنج قسمت – پایه های قرمز ، شمایل های قرمز ، آثار کلاسیک قرمز ، بدن قرمز و سایه های قرمز – کمک های میان رشته ای این کتاب بر هنرهای تجسمی و نمایشی ، ادبیات و فیلم ، زبان و اندیشه ، معماری ، موزه ها و بناهای تاریخی متمرکز است. میراث فرهنگی سرخ هنگامی که با آرمان های ناقص و اشباح تحصیل نکرده در میان نسل ها واسطه شود ، میراث و بدهی را پیشنهاد می کند و می تواند برای حمایت از انتقاد از وضع موجود بسیج شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Red Legacies in China: Cultural Afterlives of the Communist Revolution