دانلود پی دی اف کتاب Recovering a Late-Antique Edition of Pliny’s Natural History'

[ad_1]

نیمی از نویسندگان بیش از چهل عصاره از تاریخ طبیعی پلینی استناد می کنند که در نسخه های دستی ما از پلینی وجود ندارد. این عصاره ها عملاً توسط محققان نادیده گرفته شده و هرگز به طور سیستماتیک مورد مطالعه قرار نگرفته اند. این کتاب نشان می دهد که نیمی از منابع ، نویسندگان لاتین از قرن پنجم تا سیزدهم ، قابل اعتماد هستند و استدلال می کنند که عصاره آنها را باید به عنوان مدرک خوبی از نسخه تقویت شده اشباع نشده هیسترو پلینی ، احتمالاً 300 تا 350 بدست آورد. . . نویسندگان یونانی همان دوره نسخه های افزوده شده متون علمی را برای به روزرسانی ، گسترش و «ناقص بودن کار نویسندگان اصلی» تولید کردند. کارهای خود پلینی به گونه ای ساخته شده است که رشد را دعوت می کند. پل تی تلاش های Keyser برای بازیابی تاریخ طبیعی افزوده نشان می دهد كه نویسندگان لاتین باستان متأخر نیز از ابتكارات ادبیات علمی آنها بوده اند. Keyser استدلال می کند که مروج ناشناخته “ناقص کردن” با داده های جدید و سازماندهی نمایش های پراکنده پلینی است که همه با هدف مفیدتر کردن کار پلینی انجام می شود. شواهد نشان می دهد که حتی در دوران نامطلوب ، برخی از نویسندگان لاتین توانسته اند به علم آموزی ادامه دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Recovering a Late-Antique Edition of Pliny’s Natural History'