دانلود پی دی اف کتاب Realist Thought and the Nation-State : Power Politics in the Age of Nationalism

[ad_1]

این کتاب تاریخ نظریه رئالیسم درباره ملی گرایی و دولت ملی را بازیابی می کند. با توجه به نمونه های ارائه شده در توالی عکس های فوری و برگرفته از سیاست خارجی قدرت های بزرگ ، این تاریخچه توسط چهار متفکر اصلی رئالیست ارائه شده است. این از مرکزیت قدرت در واقع گرایی به عنوان نقطه شروع استفاده می کند ، برخلاف دانش سنتی درباره واقع گرایی ادعا می کند که دولت برای رئالیست ها یک نهاد سیاسی خارج از تاریخ نیست ، بلکه قدرت در زمان است به عنوان یک عبارت از درک شده است. این ادعا همچنین ادعا می کند که روند تدریجی رکود اقتصادی از کلاسیک تا مفهوم قدرت رئالیسم ساختاری پیامدهای عمیقی برای رئالیسم داشت ، زیرا آنچه در تحقق بعد به دست آمد به دلیل خرید تحلیلی از بین رفت. در نتیجه ، یک درک تک بعدی از ناسیونالیسم و ​​روابط دولت جایگزین می شود. برای ارائه تعامل معنادار با سیاست خارجی ، نئو امپریالیست ها اغلب مجبورند به بازیابی پیچیدگی حساب های رئالیستی کلاسیک متوسل شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Realist Thought and the Nation-State : Power Politics in the Age of Nationalism