دانلود پی دی اف کتاب Political Social Work : Using Power to Create Social Change

[ad_1]

این کتاب مددکاری اجتماعی اولین کتاب در نوع خود است که مراحل عملی را توصیف می کند که می تواند هم سیاست مددکاری اجتماعی و هم سیاست را شکل دهد و بر آن تأثیر بگذارد. این مددکاران اجتماعی و دانشجویان مددکاری اجتماعی را برای تأثیرگذاری بر اقدامات سیاسی و سیاست های بعدی ، با یک چارچوب دنیای واقعی برای تبدیل ایده ها به اهداف و استراتژی های مشخص برای ایجاد تغییر ، آماده می کند. با ردیابی ریشه های کار اجتماعی در پاسخ به نابرابری اجتماعی سیستماتیک ، صریحاً اصول کار اجتماعی را با چالش ها و فرصت های تغییر اجتماعی مدرن مرتبط می کند. این کتاب حوزه های اصلی کار اجتماعی سیاسی را شامل می شود ، از جمله مشارکت افراد و جوامع در رأی دادن ، تأثیرگذاری در دستور کارهای سیاستگذاری و مطالبه و تصدی پست های منتخب. این فصل به طور مفصل درباره مهارت های مورد نیاز برای کارهای اجتماعی سیاسی ، مثالها و تمرینات تفکر انتقادی در زمینه های کلیدی مانند: قدرت ، توانمند سازی و درگیری: تعامل موثر با قدرت در محیط های سیاسی بحث می کند. حرکت در دستور کار: ارزیابی زمینه های سیاسی و تدوین استراتژی سیاسی. ترویج مداخله سیاسی: تبلیغات و مبارزات انتخاباتی. ارائه ارتباطات سیاسی قوی به رأی دهندگان. ایجاد و تخصیص منابع. تلاش های سیاسی اجتماعی را ارتقا دهید. تصمیم گیری اخلاقی در کار سیاسی. مددکاری اجتماعی سیاسی مرجع اصلی متخصصان مددکاری اجتماعی ، پزشکان و دانشجویانی است که در درجه اول به دنبال کسب دانش و مهارت سیاسی هستند. برای کارشناسان و عام ، این امر اقدام سیاسی را برای توسعه منطقه مهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Political Social Work : Using Power to Create Social Change