دانلود پی دی اف کتاب Political Culture and Participation in Urban China :

[ad_1]

در این کتاب یکی از محسوس ترین و مهمترین تغییرات چین در سه دهه اخیر ، شهرنشینی سریع و گسترده کشور ، که تغییری در فرهنگ سیاسی شهرنشینان چین ایجاد کرده است ، مورد بحث قرار می گیرد. این کتاب یک مطالعه منظم و تجربی از فرهنگ سیاسی در چین شهری است. این کتاب جنبه های مختلف فرهنگ سیاسی مانند حمایت از حاکمیت سیاسی ، علاقه سیاسی ، ارزش های دموکراتیک ، اعتقادات سیاسی و نگرش های زیست محیطی و فرهنگ زیر سیاسی مسیحیان شهری چین را پوشش می دهد. این کتاب برای دانشمندان علوم شهری ، سینولوژیست ها و کسانی که می خواهند از نزدیک نگاهی به موضوعاتی که آینده سیاسی یک قدرت رو به رشد جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد ، از اهمیت بسیاری برخوردار باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Political Culture and Participation in Urban China :