دانلود پی دی اف کتاب Plato’s Socrates, Philosophy and Education :

[ad_1]

این کتاب برای خوانندگان ایجاد می شود تا از طریق یادگیری در شرکت دیگران ، “عمل فلسفی” غیررسمی سقراط افلاطون را جستجو کنند. نویسنده ضمن انجام این کار ، از سقراط افلاطون به عنوان “فیلسوف تئاتری ، ناآرام و متقاضی همکاری” گفتگوها ، به قول جان دیویی ، که رویکرد او در آموزش و یادگیری بی نظیر است ، روبرو می شود: نوعی درک فلسفی ، مقدمه ای که نسبت به حقیقت طبیعت ناپسند باشد و «انتقال» از رفتار مردمک را تعریف کند. (2) این برنامه “همیشگی” آموزش را در بر می گیرد و فضایل را مورد بازجویی قرار می دهد. “زندگی خوب” ، از طریق تمرین دیالکتیک ، عبارت است از تجدید تلاش برای درک عمیقتر مسائل ، “درک مجدد و تجدید نظر در مورد س goodالاتی که در مورد زندگی خوب مطرح شده است.” در حقیقت ، فلسفه سقراط زندگی زیر سال بردن آن جنبه های وجودی است که بیشترین سال را دارند. و (3) تشخیص می دهد که فرایند یادگیری با تحقیق دیالکتیکی هدایت و ساختار می یابد و به دلیل آنچه در حال حاضر امکان پذیر است ، در حال حاضر امکان پذیر است. فرایند ، یعنی یادگیری ، هدفی نیست که به نحوی از نظر دیالکتیکی به عنوان محصول نهایی خود برجسته شود ، که به اشتباه نشان می دهد این روش یا عمل یکبار مصرف است. یادگیری فقط از طریق گفتگوی مشترک و مداوم صورت می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Plato’s Socrates, Philosophy and Education :