دانلود پی دی اف کتاب Plant Membrane Proteomics : Methods and Protocols

[ad_1]

این حجم پروتکل های جامع و مفصلی را ارائه می دهد که در مورد تکنیک های پروتئومیک ، آندوزوم های گیاهی و جداسازی اندامک ها و بخش های زیر سلول صحبت می کند. در فصل های این کتاب بسیاری از گونه های گیاهی کاوش می شود و موضوعاتی از جمله جدا کردن غشاها از صنوبر نروژ و ارزیابی خلوص را در بر می گیرد. تجزیه و تحلیل پروتئومی هسته؛ تجزیه و تحلیل غشا vac وكوئلار (تونوپلاست) پروتئوم ؛ ایزوفرم های پروتئین متصل به تیلاکوئید ؛ سنجش غشا plas پلاسما H + -ATPase در بافت گیاه تحت تنش غیرزیستی. و شناسایی و خصوصیات پروتئین های غشای گیاهی با استفاده از ARAMEMNON. این فصل که با روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، آنها را با موضوعات مربوطه ، لیست مواد مورد نیاز و معرف ها ، گام به گام ، پروتکل های آزمایشگاهی به راحتی قابل تکرار و جلوگیری و جلوگیری از مشکلات شناخته شده معرفی می کند. . در کل ، پروتئومیکس غشای گیاهی: روش ها و پروتکل ها منبع ارزشمندی هستند که استفاده از پروتئومیک غشای گیاهی را برای توسعه آینده این زمینه ترویج می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Plant Membrane Proteomics : Methods and Protocols