دانلود پی دی اف کتاب Photography as a Social Research Method :

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر عکاسی در حوزه تحقیقات اجتماعی ، ایجاد پایه ای محکم برای عکاسی به عنوان یک روش تحقیق اجتماعی و توصیف تکنیک ها و کاربردهای مختلف تحقیقات عکس. این تحقیق ، از آماده سازی و ملاحظات اخلاقی که باید قبل از ورود به این زمینه درک شود ، گرفته تا جمع آوری ، تجزیه و تحلیل داده ها و آماده سازی تحقیقات برای چاپ ، یک رویکرد جامع برای عکاسی فراهم می کند. این همچنین سبک های هنری عکاسی را برای کمک به خوانندگان هنگام پیگیری تحقیقات عکاسی ، و به عنوان یک یادآوری در هنگام جمع آوری عکسها معرفی می کند که آنها در واقع هنر تولید می کنند. بررسی مسائل اخلاقی منجر به تمرکز مجدد بر ایده کرامت و ناشناس بودن و شناسایی شرکت کنندگان ، رضایت آگاهانه ، کار با گروه های آسیب پذیر ، روابط قدرت نابرابر و مداخلات بالقوه شد. با ترکیب آمادگی و اخلاق ، چگونگی بهترین جمع آوری و گرفتن عکس خوب را بررسی می کند ، و موارد عملی انگ را کشف می کند و Verstendenis (آلمانی: درک) را برای کمک به محققان در این زمینه معرفی می کند پس از آن ، این کتاب رویکردهای مختلف تحلیلی عکس را برای محققان مورد بحث قرار می دهد و روش هایی برای تجزیه و تحلیل عکس ها با استفاده از تکنیک های مختلف ارائه می دهد. سرانجام ، این رهنمودهایی فراهم می کند ، به عنوان مثال ، برای محققانی که مایل به چاپ آثار خود هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Photography as a Social Research Method :