دانلود پی دی اف کتاب Phenomenology of Suicide : Unlocking the Suicidal Mind

[ad_1]

این کتاب به خواننده کمک می کند تا احساسات خودکشی را درک کند ، احساسات خودکشی و همچنین افراد عملی را روشن کند. از آنجا که رویکرد پدیدارشناختی با ذهنیت و احساس خود به عنوان نقاط آغازین دانش همراه است ، درمانگر بر لزوم توجه به تجربیات ذهنی فرد ، جدا از خطر ، تمایز برداشت های قبلی تأکید می کند. ، قضاوت ، یا تفسیر ، و شناسایی راه های کاهش شکاف در ارتباطات شامل احساسات منفی. با استفاده از بینش ارائه شده توسط مطالعات تصویربرداری عصبی و نقش نورون های آینه ای در شناخت اجتماعی ، بر اهمیت حیاتی همدلی تأکید می شود. به طور گسترده ای پذیرفته شده است که وقتی پزشکی با شخصی روبرو می شود که می خواهد با خودکشی بمیرد ، پزشک کاملاً نمی فهمد که در ذهن آن شخص چه می گذرد. این کتاب فرض می کند که هر رویکردی در پیشگیری از خودکشی باید درک افکار و احساسات خودکشی را تقویت کند. آگاهی که از آن ترویج می کند و رویکرد نوآورانه ای که ارائه می دهد ، مخاطبان بیشتری را به خود جذب می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Phenomenology of Suicide : Unlocking the Suicidal Mind