دانلود پی دی اف کتاب Party Responses to the EU in the Western Balkans : Transformation, Opposition or Defiance?

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی بازی مسائل اروپا در سیاست احزاب صربستان و کرواسی از سال 2000 ، در چارچوب چالش های مهم ناشی از ادغام اروپا در بالکان غربی می پردازد. این یک تجزیه و تحلیل جامع از چگونگی تعیین و تغییر موضع احزاب سیاسی در این کشورها در مورد اتحادیه اروپا ، ایدئولوژی و استراتژی حزب ، مواضع درون سیستم حزب ، تأثیرات روابط با عموم مردم و رای دهندگان و با بررسی مکالمه است. ارتباط حزب بین المللی. نویسنده ادعا می کند که ماهیت خاص مسائل اروپا مربوط به تعارضات هویت حیاتی و منازعات دولتی پس از درگیری است که موضع گیری عمیقی نسبت به اتحادیه اروپا دارند و بیانگر احساسات مهم اتحادیه اروپا است. در همان زمان ، چندین حزب بزرگ با تبدیل سریع به طرفداران اتحادیه اروپا ، به انگیزه های داخلی و خارجی در زمینه رقابت انتخاباتی تقریباً پویا و حضور قدرتمند اتحادیه اروپا پاسخ دادند و فرصت های خود را برای تأمین دفتر اجرایی با هدف این کتاب مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان پیشرفته در زمینه های سیاست تطبیقی ​​، سیاست بالکان غربی و مطالعات اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Party Responses to the EU in the Western Balkans : Transformation, Opposition or Defiance?