دانلود پی دی اف کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science

[ad_1]

این کتاب روشهای تعامل عمومی بیولوژیکی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را پیشرفت می دهد. نویسندگان بر اساس تحقیقات مربوط به تعامل عمومی با برنامه های علمی که طی چند سال گذشته در ایالات متحده برگزار شده و همچنین ادبیات چند رشته ای غنی از تفکر اکولوژیکی است. این کتاب از طریق ترکیبی از نظریه اکولوژی و مطالعات موردی ، هم مبانی مفهومی و هم کاربردهای عملی اثبات شده مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را ارائه می دهد. این امر برای محققان تعامل با ابزاری م andثر و کارآمد برای انجام مأموریت خود فراهم می کند ، در عین حال یک روش معتبر اکولوژیکی برای مطالعات عمومی موجود ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science