دانلود پی دی اف کتاب Numerical Simulation and Experimental Investigation of the Fracture Behaviour of an Electron Beam Welded Steel Joint :

[ad_1]

در این پایان نامه ، نویسنده به طور تجربی و عددی رفتار شکست یک اتصال جوش داده شده با پرتو الکترون ساخته شده از صفحات fritto butt S355 را بررسی می کند. مدل 2D Rousselier ، مدل Gerson – Tvegaard – Needleman (GTN) و مدل منطقه منسجم (CZM) برای پیش بینی انتشار ترک نمونه های تنش منطقه درشت (CT) کنترل می شوند. در مورد مزایا و معایب سه مدل ذکر شده بحث کرد. مدل منطقه چسبنده پیشنهاد شده است زیرا استفاده از آن برای دانشمندان و مهندسان آسان است زیرا CZM پارامترهای مدل کمتری دارد که می تواند برای شبیه سازی انتشار خودسرانه ترک استفاده شود. نتایج در این رساله به ارزیابی رفتار شکست یک فلز متر کمک می کند. یک سیستم اندازه گیری اعوجاج نوری سه بعدی (ARAMIS) و لاموگرافی محاسبه شده با تابش سنکروترون (SRCL) منجر به توسعه فنی برای اولین بار صدمه به سطح نمونه درون نمونه ورق نازکی از فولاد S355 شده است. شروع صفر ، توسعه و از دست دادن آن توسط کووالانسی در تصاویر لمینوگرافی 2 و 3 بعدی تجسم می یابد. دو نوع شکستگی ، یعنی یک crapropagation تخت ، با شروع صفر ، رشد و یک مکانیزم کووالانسی الیافی ترکیب و مشخص می شوند که در داده های لاموگرافی تصویری 2D و 3D منعکس می شوند ، که نشان دهنده پیچیدگی جذابیت واقعی است. در پایان نامه ، مدل 3D Rouselier برای اولین بار برای پیش بینی اشکال ریز ترک جداگانه ، تعریف عناصر محدود در ترک اولیه ، قبل از ترقه های برشی جدا کننده micro-0- استفاده می شود. مقادیر را تعریف می کند. اثر قرار دادن اندازه شکستگی نیز بحث شده است. برای ماده تجزیه و تحلیل شده ، توزیع هوموژن ذرات در مواد کمترین مقاومت در برابر شکستگی را ایجاد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Numerical Simulation and Experimental Investigation of the Fracture Behaviour of an Electron Beam Welded Steel Joint :