دانلود پی دی اف کتاب Non-Dissipative Effects in Nonequilibrium Systems :

[ad_1]

این کتاب جنبه های اساسی و میانگین بودن کاربرد مقادیر جنبشی ایزومتریک زمان را مورد بحث قرار می دهد ، ویژگی هایی را تشکیل می دهد که شاخه غیر مختل کننده فیزیک غیر تعادل را تشکیل می دهد. ویژگی های خاص دینامیک عدم تعادل تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. متون مکانیک آماری استاندارد. این کتاب در سطح مقدماتی ، مطالب جدیدی را ارائه می دهد که از خط سنتی ترمودینامیک استاندارد برای حوزه های استقرایی استفاده نمی کند. این نشان می دهد که گرچه تفکیک ایستا اساساً معادل عدم تعادل پایدار و همه جا در پدیده های پیچیده است ، اما عدم تعادل تعیین نشده است. کاملاً توسط حوزه اجتماعی و اجتماعی زمان از ایده های آنتروپی انرژی. گرچه این خیلی تعجب آور نیست ، این کتاب یادآوری به موقع و ساده ای از نقش جنبه های تقارن زمانی و جنبشی در ساخت مکانیک آماری آماری غیر تعادل را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Non-Dissipative Effects in Nonequilibrium Systems :