دانلود پی دی اف کتاب NGO Politics in Sri Lanka : Local Government and Development

[ad_1]

این کتاب به چگونگی و چرا بی توجهی جوامع محلی در ابتکارات توسعه در جنوب آسیا پرداخته است ، با تمرکز بر سریلانکا و اهمیت سازمان های غیردولتی در افزایش ظرفیت دولت محلی و ارتقا حمایت از اقدامات محلی. بر اساس تحقیقات در استانهای جنوبی و شرقی سریلانکا ، این پروژه نظرات نمایندگان سیاسی ، مقامات اداری و مقامات سازمان های غیردولتی در سطح ملی ، استانی و محلی را تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب NGO Politics in Sri Lanka : Local Government and Development