دانلود پی دی اف کتاب Neurotrophic Factors : Methods and Protocols

[ad_1]

این حجم پروتکل ها و روش ها را با استفاده از مدل های سلولی ، بافتی و کل حیوانات جمع آوری می کند که می تواند در بررسی عوامل نوروتروفیک و سایر عوامل تأثیرگذار بر این سیستم ها استفاده شود. این مقاله با فصلهایی در مورد فرهنگ نورونها و گلیا از سیستم عصبی مرکزی و محیطی ، مدلهای کشت نورون-گلیا و گلیا-گلیا ، الیگودندروسیتها و سنجشهای مبتنی بر سلول برای ارزیابی نشاط سلول آغاز می شود. این ویرایش دوم اصلاح شده به برچسب گذاری مستقیم سایت خاص نوروتروفین ها و گیرنده های آنها ، سنجش رگ زایی ، سلول های بنیادی ، سلول های بتا پانکراس ، انتقال آکسون ، بیولوژی سیناپس ، آنالیز ستون فقرات دندریتیک و سلول های اندوتلیال مغز گسترش می یابد. فصل های بعدی به مدل های زخم in vivo مربوط به آسیب شناسی سیستم عصبی اختصاص داده شده است ، که می تواند برای بررسی فاکتورهای نوروتروفیک و پپتیدها ، و همچنین روش های مبتنی بر نانوالیاف و نانو برای تحویل مغز عوامل نوروتروفیک استفاده شود. فصل هایی که برای روش های بسیار موفق در مجموعه زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند شامل موضوعات مربوط به آنها ، لیستی از مواد اساسی و معرف ها ، گام به گام ، پروتکل های آزمایشگاهی به راحتی قابل تکرار و نکاتی برای تلاش و جلوگیری از مشکلات شناخته شده متعجب است. عوامل رسمی و عملی ، نوروتروفیک: روش ها و پروتکل ها ، ویرایش دوم هنگام بررسی عملکرد سیستم عصبی و آسیب شناسی ، یک منبع ارزشمند برای مخاطبان گسترده ای از خوانندگان است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Neurotrophic Factors : Methods and Protocols