دانلود پی دی اف کتاب Neo-Colonialism and the Poverty of 'Development' in Africa :

[ad_1]

لانگان استعمار نو را به عنوان نیرویی تحلیلی برای احساس شکست استراتژی های “توسعه” در بسیاری از کشورهای آفریقایی در عصر جهانی سازی بازار آزاد به یاد می آورد. این کتاب ارزیابی دقیق مفهوم استعمار جدید – پیشبرد جدال ها و متناقضانه با انتقاد از کار اولین رئیس جمهور غنا – کوام ناکراما است. این نشان می دهد که چگونه استعمار جدید مانع حاکمیت تجربی واقعی و کاهش فقر در آفریقا است. این کار را از طریق بررسی مداخله شرکت انجام می دهد. کمک کننده غرب ظهور اهدا کنندگان “جدید” مانند چین. حاکمیت تجاری اتحادیه اروپا و آفریقا ؛ تضمین امنیت و هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد. در سرتاسر فصل ها ، روشن می شود که چالش های کنونی توسعه آفریقا را نمی توان به طور کامل در مورد نخبگان به اصطلاح نئو ملی گرا اعمال کرد. در عوض پذیرش و استعلام کامل مداخلات شرکتی و اهداکننده ضروری می شود که بسیاری از کشورهای فقیر را در الگوهای تجارت و تولید استعمار جدید قرار می دهد. این کتاب سهم اصلی را در مطالعه اقتصاد سیاسی آفریقا ارائه می دهد ، ارتباط مستمر مفهوم استعمار جدید را نشان می دهد و آن را برای تجزیه و تحلیل علمی در یک دوره جهانی بازیابی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Neo-Colonialism and the Poverty of 'Development' in Africa :