دانلود پی دی اف کتاب Nature, Tourism and Ethnicity as Drivers of (De)Marginalization : Insights to Marginality from Perspective of Sustainability and Development

[ad_1]

این کتاب حاشیه زدایی را در نظر می گیرد که نشان می دهد مناطق حاشیه ای پتانسیل حذف حاشیه را دارند و از نظر توسعه در مضامین اصلی زیر لنگر می اندازند: طبیعت؛ جهانگردی قومیت و عوامل کلی از جمله مهاجرت. پیوند دادن این کتاب با بحث حاشیه ای و پایداری به تعدادی از مطالعات موردی در زمینه انتخاب متنوع موضوعات و زمینه هایی که این موضوعات مهم به آنها اضافه می شود ، کمک می کند. این بازتاب فرآیندهای (عدم) مرزی در جهان جهانی امروز است که تعداد فزاینده ای از مردم ، گروه ها ، جوامع و مناطق نه تنها به دلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی بلکه به دلیل علل طبیعی مانند خطرات طبیعی نیز به حاشیه رانده می شوند. این کتاب به شیوه های اجتناب ناپذیری در گذشته می پردازد که اغلب شرایط دشواری را برای توسعه پایدار در آینده ایجاد کرده اند. مناطق حاشیه ای که توسعه نیافته اند مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند زیرا دیگر نمی توانند از پیشرفت فعلی خود که در گذشته مورد بهره برداری قرار نگرفته استفاده کنند. نمای کلی ارائه شده توسط این کتاب در مناطق مرزی که مناظر طبیعی (و فرهنگی) نسبتاً منتشر نشده و جذاب از پتانسیل بالایی برای گردشگری پایدار برخوردار است ، حائز اهمیت است. مشارکت ها شامل به حاشیه رانده شدن گروه های قومی (D) ، نقش آموزش و مهاجرت در روند کار و چشم اندازهای مختلف اقتصادی و سیاسی است. با در نظر گرفتن مباحث مطرح شده ، این کتاب باید مورد ستایش همه افراد درگیر در تدوین سیاست های اجتماعی ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای قرار گیرد – هماهنگی اقتصادی با توسعه فضایی و اجتماعی و فعالیت های دیگر برای افرادی که در آن مناطق تحصیل می کنند ، صلاحیت ها بخش مهمی از مطالعه. برنامه

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Nature, Tourism and Ethnicity as Drivers of (De)Marginalization : Insights to Marginality from Perspective of Sustainability and Development