دانلود پی دی اف کتاب Nature, Metaphor, Culture : Cultural Conceptualizations in Hungarian Folksongs

[ad_1]

این کتاب با استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای تجربی ، پیام احساسی مردم مجارستان را از دیدگاه زبانی فرهنگی تحلیل می کند. این مفروضات نظری را با ابزارهای تحلیلی ترکیب می کند و یک چکیده چند رشته ای است: با استفاده از معناشناسی فضایی ، زبانشناسی شناختی ، روانشناسی شناختی و مردم نگاری به جدیدترین یافته های زبانی فرهنگی متکی است. این کتاب شامل س questionsالات اصلی است: چگونه یک گروه فرهنگی عامیانه طبیعت را مفهوم بندی می کند؟ چگونه احساسات و سایر حالات ذهنی از طریق تخیل طبیعت در رابطه با استعاره ها و طرح های تدریجی بیان می شوند؟ نویسنده ادعا می کند که دهقانان شدن مجارستان در مردم نشان دهنده برخورد خاص جوامع با احساسات است ، یک طرح فرهنگی اساسی که در “قابلیت ذخیره” وجود دارد. این طرح در اصول اخلاق و سنت استوار است و بر سطوح مختلف نمایندگی حاکم است. مباحث اصلی مورد بحث به دو موضوع اصلی مربوط می شود: استعاره های فرهنگی و طرح های فرهنگی تقویت در فرهنگ عامیانه. این یک مثال دقیق ، مبتنی بر بیش از 1000 نفر ، از چگونگی تجزیه و تحلیل و درک بهتر شناخت یک گروه فرهنگی از طریق یک رویکرد زبانی مبتنی بر پیکره نمایشی ارائه می دهد. این تحقیق همچنین در ساخت یک چارچوب تحلیل جامع متناسب با شعر عامیانه پیشگام است و نمونه هایی از چگونگی بررسی مفاهیم فرهنگی را در انواع گفتمان ارائه می دهد. آخرین و نه مهمترین نکته ، این کتاب بینشی درباره کار زبان شناسان و مردم گویای مجارستان در رابطه با مفاهیم فرهنگی است ، که تا حد زیادی به زبان انگلیسی در دسترس نیستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Nature, Metaphor, Culture : Cultural Conceptualizations in Hungarian Folksongs