دانلود پی دی اف کتاب Nationalisms in the European Arena : Trajectories of Transnational Party Coordination

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تعدد احزاب ناسیونالیست در اتحادیه اروپا روند ادغام اروپا می پردازد یا آن را رد می کند و آن را به بستری برای هماهنگی بین المللی در منطقه اروپا تبدیل می کند. نویسنده تحلیل می کند که چگونه احزاب ناسیونالیست طرفدار اقلیت اروپا و احزاب ناسیونالیست پوپولیست یورو اسکپتیک در طی سه دهه گذشته از سیاستگذاری ادغام اروپا متنوع ساخته و الگوهای مختلف اروپایی سازی را درگیر کرده اند. این کتاب با ردیابی مسیرهای مختلف هماهنگی متقابل ، به چالش های مشترکی که این خانواده های حزب ضد ملی گرای با آن روبرو هستند و تجزیه سیستماتیک آنها در منطقه اروپا پرداخته است. این کتاب در واقع یک رویکرد جدید برای درک شرایط پیدایش خانواده های حزب ملی گرای اروپا ارائه می دهد ، که مبتنی بر تعامل متغیرهای ایدئولوژیک ، استراتژیک و نهادی است که زمینه ساز اروپایی شدن ملت های ناهمگون است. ناسیونالیسم در منطقه اروپا مورد توجه دانشجویان قرار خواهد گرفت. و دانشمندان بسیاری از رشته ها ، از جمله جامعه شناسی و علوم سیاسی. این مقاله به ادبیات فزاینده سیاست هویت در اتحادیه اروپا کمک می کند و سازوکارهای خصمانه خصمانه در عرصه اروپا با بازیگران خاص اروپایی را در مقابل ترجمه سیاسی و سازماندهی ملی گرایی داخلی نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Nationalisms in the European Arena : Trajectories of Transnational Party Coordination