دانلود پی دی اف کتاب Nanocomposite-Based Electronic Tongue : Carbon Nanotube Growth by Chemical Vapor Deposition and Its Application

[ad_1]

این کتاب ساخت یک زبان الکترونیکی مبتنی بر فرکانس با استفاده از یک الکترود کربنی شیشه ای اصلاح شده (GCE) را توصیف می کند ، زمینه جدیدی را برای استفاده از پیش سازهای آلی برای دستیابی به توسعه ساختار نانو باز می کند. همچنین روش جدیدی برای بهینه سازی ساختارهای نانو از طریق تجزیه و تحلیل آماری ارائه می شود. از روش رسوب بخار شیمیایی (CVD) برای تولید نانولوله های کربنی هم راستا (CNT) با نسبت های مختلف استفاده شد. به منظور افزایش نسبت گرافیکی CNT های سنتز شده ، از استراتژی های تجربی متوالی مبتنی بر روش سطح واکنش برای بررسی تبلور CNT ها استفاده شد. در مرحله بعدی ، گلوکز اکسیداز (GOx) بر روی یک کامپوزیت نانولوله / ژلاتین کربنی چند دیواری سفارشی (MWCNTs / Gl) با استفاده از روش گیر انداختن برای دستیابی به اکسیداسیون گلوکز کاتالیز شده با آنزیم در پتانسیل آند ، که به GCE افتاده بود ، قرار گرفت – بود پخش. عملکرد GCE اصلاح شده نشان می دهد که الکترودهای GOx / MWCNTs / Gl / GC می توانند به عنوان حسگرهای زیستی گلوکز با نرخ انتقال الکترون مستقیم بالا بین GOX و MWCNTs / Gl استفاده شوند. برای مدارهای مبتنی بر فرکانس متصل به سلول الکتروشیمیایی امکان استفاده از حسگرهای زیستی ساخته شده به عنوان زبان الکترونیکی وجود داشت. نتایج نشان داد که GCE اصلاح شده (با GOx / MWCNTs / Gl) دارای پتانسیل امیدوارکننده ای برای استفاده در زبانهای الکترونیکی ولتامتری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Nanocomposite-Based Electronic Tongue : Carbon Nanotube Growth by Chemical Vapor Deposition and Its Application