دانلود پی دی اف کتاب Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and Adaptation :

[ad_1]

این کتاب پیشرفت های پیشرفته در مدل سازی چند مقیاس و آخرین داده های تجربی در مورد مکانیوبولوژی چند مقیاس بهینه سازی از جمله عود استخوان و برنامه های درمانی شکستگی را ارائه می دهد. مدل های چند مقیاسی شامل مدل های اسکلتی-عضلانی است که تعاملات عضلات استخوان را در طی فعالیت های روزمره مانند راه رفتن یا دویدن ، مدل های میکرو مکانیکی برای ارزیابی خصوصیات مکانیکی استخوان ، مدل های بازسازی و سازگاری استخوان ، مدل های سلولی بیوشیمیایی و فعل و انفعالات پیچیده استخوان – سلول در بیومکانیک را توصیف کنید. عوامل تنظیمی تمام فرآیندهای زیر سلول تحت پوشش قرار گرفته است ، از جمله ترتیب رشته های اکتین به دلیل بارگذاری مکانیکی و تغییر در پیکربندی گیرنده.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and Adaptation :