دانلود پی دی اف کتاب Multi-Market Antitrust Economics :

[ad_1]

اقتصاد ضد انحصاری رشته ای است که به طور گسترده از تئوری اقتصادی سازمان صنعتی بهره می برد و از اهمیت بیشتری برای تحقیقات اقتصادی حاشیه ای منطقه برخوردار است. این کتاب با ارائه مباحث منتخب در اقتصاد و مدل سازی ضد انحصار ، بین متون مقدمه و نسخه های پیشرفته تحقیقاتی پل ایجاد می کند. همه از دیدگاه محافظه کارانه ، نویسنده کار خود را با بحث در مورد انحصار کلاسیک آغاز می کند و همچنان بازارهای بیشتری را به این ترکیب اضافه می کند. از طریق اثرات سرریز و ادغام افقی / عمودی؟ و سپس رابطه منطقی را برای تجارت بین المللی و صنایع تنظیم شده کشف می کند. در حالی که مختصر و گزینشی است ، این روش یک نقطه مرجع تحلیلی اساسی برای موضوعات خاص ضد انحصاری است که در اینجا پوشش داده نشده است ، مانند گره زدن ، بستن و رفتارهای خاص. چنین تجزیه و تحلیل هایی برای دفاع منطقی از انحصار و رفتار ضد یهودگرایی مربوطه انجام می شود ، اما برای کشف اقتصاد ضد انحصاری از صحنه جریان اصلی جریان اصلی غرب ضروری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Multi-Market Antitrust Economics :