دانلود پی دی اف کتاب Molecular Devices for Solar Energy Conversion and Storage :

[ad_1]

این کتاب دستگاه های مختلف مولکولی مورد استفاده برای تبدیل و ذخیره انرژی خورشیدی و تکنیک های مهم توصیف این تجهیزات را نشان می دهد. این پنج فصل دارد که سلولهای خورشیدی مبتنی بر مولکول را توصیف می کند ، مانند سلول های خورشیدی آلی ، سلول های خورشیدی حساس به رنگ و سلول های خورشیدی ترکیبی (سلول های خورشیدی perovisite و سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی). همچنین شامل دو فصل است که استفاده از دستگاه های مولکولی را در زمینه های سوخت خورشیدی ، تقسیم آب و کاهش دی اکسید کربن نشان می دهد. دو فصل دیگر با مثالهای جالب از دستگاههای مرتبط با ذخیره انرژی خورشیدی وجود دارد ، مانند باتری های جریان خورشیدی ، خازن های خورشیدی و ذخیره انرژی گرمایی خورشیدی. سه فصل تکنیک های مهمی را برای توصیف ، بررسی و ارزیابی مکانیسم های دستگاه های مولکولی به کار می برد. پایداری سلول های خورشیدی تخمک ها در فصل آخر بحث شده است. این کتاب مربوط به مخاطبان گسترده ای است و به ویژه برای دانشجویان ، محققان و متخصصان صنعتی که در دستگاه های مولکولی برای استفاده از انرژی خورشیدی کار می کنند بسیار مفید است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Molecular Devices for Solar Energy Conversion and Storage :