دانلود پی دی اف کتاب Marine Robotics and Applications :

[ad_1]

این کتاب گزارش یافته های حاصل از تقاطع بین دو زمینه مرتبط ، یعنی هیدروگرافی ساحلی و رباتیک دریایی است. از یک طرف ، نشان می دهد که چگونه می توان اقیانوس را با وسایل نقلیه مستقل زیر آب کشف کرد. از طرف دیگر ، این نشان می دهد که چگونه برخی روش ها می توانند برای محلی سازی و پیمایش این گونه وسایل نقلیه از طریق هیدروگرافی ، مانند شناسایی هدف یا یافتن مسیر استفاده شوند. این کتاب که بخشی از آن بر اساس مشارکتهای ارائه شده به کنفرانس پایش کمی محیط زیر آب ، MYSESM ، که در 11 تا 12 اکتبر 2016 در بروکس ، فرانسه برگزار شد ، شامل فصلهایی است که با دقت بازبینی و گسترش یافته اند ، همراه با مقالات اصلی همچنین مرتبط در رقابت. به طور کلی ، عکس هایی از روش های فعلی برای ثبت مسیر سونار ، کنترل چند وسیله نقلیه ، اکتشاف جمعی از محیط های زیر آب ، بهینه سازی سیستم های پیشرانه و سایر موارد را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. بیشتر از این ، هدف این کتاب ترویج بحث و همکاری بین هیدروگرافها ، کارشناسان رباتیک و سایر جوامع مرتبط به عنوان الهام و منابع است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Marine Robotics and Applications :