دانلود پی دی اف کتاب Management of Changes in Socio-Economic Systems :

[ad_1]

این کتاب تغییرات سیستم های اقتصادی – اجتماعی را بیان می کند. برای انجام این کار ، رویکردهای صریح و روشنی را به کار می گیرد ، که از منظر تکاملی تغییرات گذشته ، حال و آینده را به هم پیوند می دهد و بر جلوگیری از تغییرات ناگهانی و پرخطر تمرکز دارد. تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی نیز با کمک رویکرد سیستمی ، که نیاز به ارزیابی مباحث پیچیده اقتصادی دارد ، با اتصالات پایدار بین عناصر آنها به عنوان سیستم های اقتصادی – اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد. ترکیب این دو رویکرد در علم اقتصاد مدرن از نظر مطالعه تغییر در سیستم های اقتصادی – اجتماعی بی سابقه است. این کتاب موضوعات مختلفی را بررسی می کند که جنبه های اساسی سازماندهی سیستم ها در اقتصاد و مدیریت و جنبه های مدیریت تغییر در سیستم های اقتصادی – اجتماعی را مورد استفاده قرار می دهد. مخاطبان این کتاب شامل دانشمندان و صاحب نظرانی هستند که کارهای آنها شامل مطالعه روند پویای توسعه سیستم های اجتماعی – اقتصادی مدرن است. نتیجه گیری علمی و توصیه های عملی ارائه شده در این کتاب می تواند برای توسعه و اجرای سیاست اقتصادی دولت در کشورهای مختلف جهان استفاده شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Management of Changes in Socio-Economic Systems :