دانلود پی دی اف کتاب Les violations des droits sexuels pendant les conflits en RDC

[ad_1]

این مطالعه نقض حقوق جنسی در DRC شرقی بین سال های 2005 و 2015 را بررسی می کند: این موارد در میان بدترین موارد در جهان قرار گرفته اند. خشونت جنسی علیه زنان و کودکان به طور سیستماتیک در این قسمت از کشور گسترش یافته و توسط گروه های مسلح انجام می شود ، و همچنین برای غیرنظامیان به سرعت در حال افزایش است. پیگرد قانونی موفق مرتکبان جرایم جنسی در DRC شرقی با موانع زیادی روبرو است. این امر به یک صلاحیت قضایی فوق العاده نیاز دارد که حداقل شرایط را برای استفاده توسط دادستان ها فراهم می کند و بنابراین دسترسی قربانیان به عدالت را گسترش می دهد. استفاده از اسناد حقوقی بین المللی فقط از طریق این حوزه قضایی امکان پذیر خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Les violations des droits sexuels pendant les conflits en RDC