دانلود پی دی اف کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو (DR کنگو) از سال 2006 در مسیر تمرکززدایی سیاسی-اداری بازگشته است. این کار براساس س caseال ، استان کیوو جنوبی است که آیا دولت پارلمان استان نقش خود را ایفا می کند؟ این عوامل و فرایندهایی را که در ایجاد انگیزه در این وضعیت نقش دارند و بنابراین کار پارلمان استان را به سمت نهضت های رضایت بخش یا ناخوشایند برای نهاد پارلمان بلکه برای آن جامعه سیاسی سوق می دهد ، شناسایی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu