دانلود پی دی اف کتاب Le bonheur ou la vérité ? : Impressions de rentrée en terminale – Essai-fiction

[ad_1]

این مقاله داستانی ممکن است بخشی از ادامه کتاب کوتاه لیپمن با عنوان “کشف هری استوتلمایر” باشد که توسط وارین در سال 1978 منتشر شد و به نفع توسعه آموزش و شروع در عمل فلسفه است. به راستی ، این کار نشان می دهد که تا چه اندازه لازم است به جوانان فکر کنیم ، و چرا نه از طریق تخیل و داستان؟ بنابراین آیا همه ما باید بیرون برویم و از “مدرنیسم” و یک فرهنگ محبوب احتمالی ، همانطور که دلوز پیش از این پیشنهاد کرده است ، استفاده کنیم یا همان کاری را که امروز فرانسیس متیویر یا تیبوت ژیرو انجام می دهند ، انجام دهیم. بنابراین ، از طریق صحنه پردازی گروهی از دانشجویان ، از طریق دوره فلسفه استاد جوان Veer ، این ایده واقعاً سرگرم کننده است که دانش را به صورت روشمند ، حتی با ارائه ابزارهای روش شناختی ، منتقل می کند و به حیرت تحریک می کند ، تا تحریک شود ، سپس از نقطه نظر از تخصیص اصل گفته شده دانش…

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le bonheur ou la vérité ? : Impressions de rentrée en terminale – Essai-fiction