دانلود پی دی اف کتاب Le bizutage dans l'université africaine : La violence au coeur de l'intégration des nouveaux étudiants à l'université de Kisangani, RDC

[ad_1]

“Hazing”: این عمل تقریباً در همه جا توسط م educationalسسات آموزشی در کنگو ممنوع است. اما ، دور از چشم عموم ، در آنجا زنده و خطرناک است. در دانشگاه کیسانگانی ، این عمل پنهان همچنان ویرانگر است. هدف این کتاب شناسایی با کمک یک نظرسنجی از قربانیان است ، که هویت گروه رویداد را در انتقال عجیب و همچنین نتایج ، به ویژه آموزشی ، هنگام ورود به روند ادغام آنها ، نشان می دهد. زندگی دانشگاهی در آغاز سال تحصیلی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Le bizutage dans l'université africaine : La violence au coeur de l'intégration des nouveaux étudiants à l'université de Kisangani, RDC