دانلود پی دی اف کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès

[ad_1]

چگونه می توان فهمید که افراد در کاری که انجام می دهند موفق هستند ، در حالی که دیگران این کار را نمی کنند؟ چه تفاوتی بین آنها ایجاد می شود؟ این ذهنیتی است که بین افراد موفق و ناموفق تمایز قائل می شود. نویسنده نشان می دهد که برای افراد دوم دشوار است که با حفظ روابط قوی وابستگی ، از مناطق راحتی خود خارج شوند. اولی ذهن مستقل تری دارد ، احساس مسئولیتی که به فرد اجازه می دهد تا بداند کجا هستند ، کجا می روند و آیا به تدریج به سمت هدف خود پیش می روند. این کتاب و به دنبال آن مطالعات بالینی ، روشی را پیشنهاد می کند که به تغییر ذهنیت کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès