دانلود پی دی اف کتاب La rose est-elle sans pourquoi ? : L'audace d'un regard vers le Tout

[ad_1]

در طول صد سال جهان هرگز چنین تغییر سریع در سبک زندگی افراد با چهار برابر را نمی دانسته است. این امکان برای تکمیل زندگی هر فرد ، مانند مسیر جمعی ، بافنده ، فقط در صورت رقیق شدن حالت انتقال بین دوره ای ، به معیار ارائه می شود. با این حال ، وقایع کنونی ما را ترغیب می کنند که رفتار خود را منطبق کنیم ، در مسابقه بمانیم ، با انسداد بنیان وجود خود ، که به “علت وجودی” ما متوسل می شود ، بپردازیم. “چرا” قبل از حمله به “چگونه” ناپدید می شود ، حتی دانش دائما مرزهای حفره ای را که زندگی ما در آن جریان دارد ، رد می کند. مقاله ارائه شده در اینجا تلاش جسورانه ای را در جهان دانش ایجاد می کند ، تا در برابر طنین اندیشه ، که حامل معنا است ، مقاومت کند و با اصرار به دیدن یک کل. پرسیدن سوال از وجود “چرا” ، با نگاه کردن به “همه چیز” ، این است که سعی کنیم زمان را متوقف کنیم ، برای لحظه ای باتری خود را با آب زنده طبیعت که کلید خلاقیت و غرایز ماست ، شارژ کنیم. برای ساختن آینده. درباره مهندس خودرو از طریق آموزش ، فرناند ملت یک مشاور در زمینه خلاقیت ، نوآوری و پروژه های مهندسی ، مدیریت تیم پروژه ، و سپس تجربه زندگی حرفه ای اختصاص داده شده به حمایت از کارآفرینی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب La rose est-elle sans pourquoi ? : L'audace d'un regard vers le Tout