دانلود پی دی اف کتاب Karl Marx and the Postcolonial Age :

[ad_1]

این کتاب سعی دارد صریحاً مارکسیسم را با نظریه مارکسیستی و پسااستعماری در دوران پسااستعماری درگیر کند. کسانی که مارکس را مطالعه می کنند ، به ویژه در غرب ، اغلب درک واقعیات استعماری ندارند. اما برعکس ، کسانی که نظریه پسااستعماری را دنبال می کنند ، اغلب درک کافی از مارکس ندارند. بسیاری فکر می کنند که مارکس با واقعیت های مهم ارتباطی ندارد و میراث مارکس به ندرت به کشورهای پس از استعمار برمی گردد. این اثر مارکس را در وضعیت پسااستعماری می خواند و درمورد پویایی کنونی سرمایه داری استعماری توضیح می دهد. این کار را با تجزیه و تحلیل تاریخ و سیاست معاصر پس از استعمار در چارچوب روابط متقابل بین سه دسته طبقه ، مردم و تغییرات پس از استعمار انجام می دهد. با بررسی ساختار قدرت در کشورهای پس از استعمار و بازبینی نظریه انقلابی قدرت دوگانه در آن زمینه ، توانایی تحول آفرینی مارکس را در شرایط پسااستعماری تقدیر و تشریح می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Karl Marx and the Postcolonial Age :