دانلود پی دی اف کتاب Japanese Imperialism: Politics and Sport in East Asia : Rejection, Resentment, Revanchism

[ad_1]

این مجموعه پیشرفته قرائت سیاسی از قدرت ورزش مدرن در آسیا را ارائه می دهد. از طریق مطالعه موردی اصلی بازی ، ارائه یک مطالعه بین رشته ای از تنش های سیاسی و فرهنگی در آسیا در گذشته و حال ، این روش ها و میراث های امپریالیسم ژاپن در شرق و جنوب شرقی آسیا در طول قرن 20 و فراتر از آن را بررسی می کند. با تمرکز بر زمینه ای عمیق از پویایی معاصر تنش های معاصر ، این بازی را یک عامل انسجام می داند ، هم به عنوان ابزاری از امپریالیسم و ​​هم به عنوان منطقه ای تا المپیک 2020 توکیو. با ارائه سهم منحصر به فرد در مطالعات آسیای شرقی ، مطالعات استعماری و پسااستعماری ، و مطالعات ورزشی ، این کار خواندن انتقادی دانشجویان و محققان مطالعات آسیای شرقی ، سیاست بین الملل و دیپلماسی ورزشی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Japanese Imperialism: Politics and Sport in East Asia : Rejection, Resentment, Revanchism