دانلود پی دی اف کتاب Jamaican Women and the World Wars : On the Front Lines of Change

[ad_1]

این کتاب نقش های مهم و در عین حال غالباً فراموش شده ای را که زنان جامائیکا در جنگ های جهانی بازی می کنند ، به نمایش می گذارد. دالیا بین ، اختصاص داده شده به این مفهوم که جنگ در طول تاریخ عامل تغییر بوده است ، اظهار می دارد که آثاری از این حقیقت گرایی در جامائیکا وجود دارد و زنان از نظر تاریخی بخشی از پروژه جنگی ، نظامی و غیرنظامی بوده اند. این کار پیشگامانه شکافی در تاریخ نگاری زنان جامائیکا را پر می کند و جنگ های جهانی را به عنوان یک دوره آبخیز برای تغییر نقش و وضعیت آن در مستعمره قرار می دهد. جنگ زنان به عنوان یک جنگ داخلی ، استخدام مردان برای خدمت در هنگ هند غربی انگلیس ، جنبش حق رأی محلی در جامائیکا پس از جنگ بزرگ ، و زنان جامائیکایی به عنوان سرباز در ارتش انگلیس در طول جنگ جهانی دوم با بررسی موضوعات مهم مانند مشارکت . ، این کتاب جامع ترین و جامع ترین گزارش از مشارکت زنان در جنگ های جامائیکا را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Jamaican Women and the World Wars : On the Front Lines of Change