دانلود پی دی اف کتاب Italy in the International System from Détente to the End of the Cold War : The Underrated Ally

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده روش جدیدی را برای مطالعه سیاست خارجی ایتالیا از دهه 1960 تا پایان جنگ سرد ارائه می دهد ، اهداف پیچیده و گاه مبهم آن ، اغتشاشات و اشتباهات سیستم داخلی آن را برجسته می کند. وضعیت تقسیم شده است شرق و غرب و شمال به جنوب به دلیل شرایط حساس بر اساس رای گیری ، ایتالیا بیش از اینکه عاملی در سیاست خارجی فعال در طول جنگ سرد باشد ، کالایی بود و خود را به پرداخت لب به اتحاد غربی و روند ادغام اروپا محدود می کرد ، بدون اینکه هیچ اثر قابل توجه بین المللی را از دست بدهد. یازده سهم مورخان برجسته ایتالیایی با تعریف سه موضوع پیچیده و بهم پیوسته ، یعنی بعد سیاسی-دیپلماتیک این کشور ، نقش بین المللی ایتالیا را دوباره تعریف می کنند. عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر موضع بین المللی رم ؛ و نقش ایتالیا در سیستم جدید در سیستم بین الملل و تأثیر فرهنگ احزاب سیاسی در سیاست خارجی این کشور.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Italy in the International System from Détente to the End of the Cold War : The Underrated Ally