دانلود پی دی اف کتاب Irregular Afghan Migration to Europe : At the Margins, Looking In

[ad_1]

این کتاب با ارائه پرونده افغانها موضوع مهاجرت ترانزیتی نامنظم به اتحادیه اروپا را بررسی می کند. با تمرکز بر روی افغانانی که به یونان می رسند ، مشکلات بی نظیری را که این جنبش مهاجران خاص با آن روبرو است برجسته می کند. با درک اینکه سفر مهاجر یک مکالمه مداوم در سیاست ها و افراد است ، نحوه پاسخگویی و پذیرش هرکدام از این کتاب ها خود بین کشورها ، سیاست ها ، داستان مهاجران و تجربیات خود نویسنده در این زمینه است. با استفاده از تحقیقات گسترده تجربی که در یونان و ترکیه انجام شده است ، به بررسی چرایی چنین ترانزیتی و روند تصمیم گیری مهاجران در حال حمل و نقل می پردازد. این کتاب از طریق مثال مهاجرت افغانستان به بحث گسترده تری درمورد مهاجرت ترانزیت ، مهمان نوازی و پناهندگی (دسترسی به نحوه درک آن) کمک می کند. این کتاب یک مطالعه زمانبندی شده درباره ظهور “ارگ اروپا” و گفتمان کنونی پناهندگان و مهاجران ، در میان بزرگترین جریان های پناهندگی از زمان جنگ جهانی دوم در اروپا را ارائه می دهد. رویکرد میان رشته ای این کتاب ، آن را به منبعی ارزشمند برای سیاست گذاران و همچنین محققان جامعه شناسی و سیاست تبدیل خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Irregular Afghan Migration to Europe : At the Margins, Looking In