دانلود پی دی اف کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015

[ad_1]

این مجموعه کتاب از سلسله مراتب منتخب منتقدین توسط انجمن بین المللی ژئودزی تشکیل شده است. این مقاله عمدتا به مباحث مربوط به علوم زمینی جغرافیایی: قاب مرجع زمینی ، میدان جاذبه زمین ، ژئودینامیک و چرخش زمین ، موقعیت و کاربردهای مهندسی می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015