دانلود پی دی اف کتاب International Security in the Asia-Pacific : Transcending ASEAN towards Transitional Polycentrism

[ad_1]

این بخش استدلال می کند که امنیت بین المللی در آسیا و اقیانوسیه خود را به تجزیه و تحلیل متناقض روند گریز از مرکز و گریز از مرکز می دهد. چند مرکزیت انتقالی ذاتاً به عنوان توصیف امنیت ایالات و جمعیت آنها عجیب است. این به معنای کنترل بر کنترل دولت و ظهور اقتدار صوتی جدید توسط صورت های فلکی مخلوط سازمان های بین دولتی و بازیگران غیر دولتی است. این امر به یک مسابقه از دستور کارها اشاره دارد: تهدید به یکپارچگی مرزها و تهدیدات برای امنیت انسان مانند بلایای طبیعی ، سوانح هواپیمایی و جابجایی از آلودگی های انسانی و کمبود مواد غذایی. برعکس ، چند جانبه گرایی ممکن است در یک نظم بین المللی واقع گرایانه تر واقع گرایانه که در آن قدرت های بزرگ ASEAN و نظم ارضی منطقه ای را با توجه به منافع درک شده و برتری نسبی نظامی خود نادیده بگیرند ، بازگردد. این کتاب این روندهای متناقض را به عنوان بنیادی برای تجزیه و تحلیل تأیید می کند و تأیید می کند که از بین بردن گروه نیز می توان بی نظمی را به عنوان یک دستور چند مرکزه توصیف کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب International Security in the Asia-Pacific : Transcending ASEAN towards Transitional Polycentrism