دانلود پی دی اف کتاب International Perspectives on Teachers Living with Curriculum Change :

[ad_1]

“این کتاب به معلمان انگلیسی زبان ، که با چالش های ناشی از تغییرات برنامه درسی انگلیسی زبان مواجه هستند ، صدا می دهد. به عنوان یک م coreلفه اصلی برنامه درسی سیستم دولت ملی در تقریباً هر کشور در جهان ، با این وجود تحقیقات بسیار کمی برای کشف چگونگی هدایت میلیون ها معلم انگلیسی در سراسر جهان در چالش های ناشی از چنین تغییر برنامه های درسی انجام شده است. این بخش شامل یازده داستان از معلمان است که در هر قاره واقع شده اند ، و یک نگاه اجمالی جهانی به پروژه های ملی تغییر برنامه درسی انگلیسی ، که توسط معلمان کلاس به طور معمول دیده می شود (در صورت اشتباه) ، بیشتر مسئولیت موفقیت یا عدم اجرای آن را دارند. فصل آخر این تجربیات را تلفیق می کند و پیامدهای گسترده ای را برای توسعه فرآیندهای برنامه ریزی تغییر برنامه درسی ، و چگونگی حمایت بهتر آنها از معلمان برای دستیابی به اهداف برنامه درسی ، پیشنهاد می کند. این مجموعه پیشگام با ویرایش و تألیف متخصصان برجسته در این زمینه مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان آموزش زبان انگلیسی ، آموزش معلمان ، تغییر برنامه درسی و سیاست آموزش قرار خواهد گرفت. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب International Perspectives on Teachers Living with Curriculum Change :