دانلود پی دی اف کتاب Integrating the Third Tier in the Indian Federal System : Two Decades of Rural Local Governance

[ad_1]

این کتاب بر توسعه ردیف سوم سیستم فدرال هند با تمرکز بر حاکمیت محلی روستایی (معروف به پانچایاتی راج) در زمینه ادبیات نظری و تجربی مهم در مورد ارتباط و اثربخشی ارائه خدمات در یک سیستم غیرمتمرکز تمرکز دارد. بحث می کند . این برتری عملکرد پانچایاتی راج در دو دهه گذشته وجود خود را ارزیابی می کند. این کتاب پیشگام همچنین در مورد رفتار دولت ردیف سوم در چارچوب انتقال مالی بین دولتی و تعیین حدود نهاد منحصر به فرد خودگردان محلی در ایالت های شمال شرقی هند بحث می کند. با توجه به روابط مالی ناچیز توسعه یافته بین سه سطح دولت ، مشاهده شده است که هنوز خودگردان های محلی در سطوح پایین هنوز توانمند نشده اند. این کتاب به نفع ادغام دولت ردیف سوم در سیستم فدرال هند استدلال می کند و چگونگی دستیابی به این هدف را توضیح می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Integrating the Third Tier in the Indian Federal System : Two Decades of Rural Local Governance