دانلود پی دی اف کتاب Innovation Society Today : Perspectives, Fields, and Cases

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های نظری جدیدی را در مورد نوآوری ارائه می دهد ، فرایندهای نوآوری در زمینه های مختلف نوآوری را تجزیه و تحلیل می کند و مطالعات موردی را ارائه می دهد که نشان دهنده تنوع نوآوری ها است. نوآوری های امروز ما تا چه اندازه و به چه معنا هستند؟ نوآوری ها دیگر محدود به بخش اقتصادی نیستند. امروزه آنها را تقریباً در تمام بخشهای جامعه می یابیم. بازیگران متنوع با روش های مختلف و به طور فزاینده ای بازتابی نوآوری ایجاد می کنند. مفاهیم ، شیوه ها و فرم های نهادی جدید مانند منبع باز ، سرمایه گذاری گسترده یا پانل های مدنی طیف را در بر می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Innovation Society Today : Perspectives, Fields, and Cases