دانلود پی دی اف کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX

[ad_1]

این کتاب روشی را برای کشف الگوی جدیدی توصیف می کند که مبتنی بر ترکیبی بین قوانین بین نقاط مهم مفهومی (PIP) و تقریب مجموعه نمادین (SAX) اقتباس شده توسط الگوریتم های ژنتیک (GA) است. روش پیشنهادی با داده های واقعی از شاخص S&P 500 آزمایش شد و نشان داده شد که همه نتایج از استراتژی خرید و نگهداری برتر هستند. سه مورد موردی مختلف توسط نویسندگان ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX