دانلود پی دی اف کتاب Green Inside Activism for Sustainable Development : Political Agency and Institutional Change

[ad_1]

این کتاب در نظر دارد که چگونه می توان نهادهای بخش دولتی را با بررسی مفهوم سبز در درون فعالیت و بررسی اهمیت آن برای تغییر نهادی ، به پشتیبانی بهتر تبدیل کرد. نشان داده شده است که پدیده کنشگری درونی برای تغییر در سیاست سبز مهم است و این کتاب به عنوان فعالان سبز ، متعهد به ارزش های سبز و درگیر در جنبش های اجتماعی ، سیاست های عمومی و نهادها به مقامات دولتی متعهد است که از لحاظ استراتژیک عمل می کند مدیریت دولتی برای تبدیل. با چنین تعهد قیمت صف آرایی کنید. این کتاب بررسی می کند که چگونه سبز در داخل فعالیت می تواند از طریق تغییر نهادی به توسعه پایدارتر کمک کند. این مربوط به استدلال های نظری بسیار مهم در شکل گیری نظریه و ادبیات موجود است. نویسندگان همچنین مشروعیت کنشگری درونی و چگونگی سازش آن با آرمان های دموکراتیک را مورد توجه قرار می دهند. این کار ابتکاری مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان سیاست های عمومی ، علوم سیاسی و سیاست های زیست محیطی قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Green Inside Activism for Sustainable Development : Political Agency and Institutional Change