دانلود پی دی اف کتاب Global Warming and Human – Nature Dimension in Northern Eurasia :

[ad_1]

این کتاب تغییرات زیست محیطی کنونی ناشی از گرم شدن کره زمین در شمال اوراسیا را با تمرکز ویژه بر شرق سیبری شرح می دهد. نظارت با استفاده از غرقاب بهار ، حرکات مربا یخ و سنجش از دور گنجانده شده است. علاوه بر این ، گله های گوزن شمالی فعلی و تغییرات محیطی مرتبط مانند غرقاب ، افزایش دما و تغییرات پوشش گیاهی در سیبری مورد توجه قرار گرفته اند. به عنوان یک خلاصه ، این کتاب همچنین خوانندگان را با استراتژی های سازگاری در چندین سطح دولتی آشنا می کند. این کتاب در درجه اول به 1) معرفی خوانندگان با گرم شدن کره زمین و پویایی طبیعت انسان در سیبری ، با تأکید ویژه بر رطوبت منطقه در اواسط دهه 2000 است. ، و 2) برای توصیف سازگاری اجتماعی با تغییر اکوسیستم های زمینی با تأکید بر محیط های آب. استراتژی های سازگاری مبتنی بر ارزیابی میزان آسیب پذیری در برابر تغییرات محیطی در شمال اوراسیا مباحث مهم سازمان های بین دولتی مانند IPCC (پانل بین دولتی تغییر اقلیم) است. بنابراین ، این کتاب نه تنها برای محققان محیط زیست ، بلکه برای بسیاری از ذینفعان در مورد تغییر محیط زیست جهانی ، یک منبع ارزشمند را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Global Warming and Human – Nature Dimension in Northern Eurasia :