دانلود پی دی اف کتاب Global Satellite Meteorological Observation (GSMO) Theory : Volume 1

[ad_1]

این کتاب ساختار اصلی را برای انتقال سیستم های جوی از سیستم های فضایی ، قابلیت ها ، رسانه ها و سنجش از دور مدرن ، سیستم های انتقال ، آنتن های هواشناسی ، مشاهدات هواشناسی انتشار ، و ماهواره به زیرساخت های زمینی و کاربران ارائه می دهد. این کتاب با زمینه ای کوتاه از توسعه سیستم های رادیویی و فضایی ، از جمله مشاهدات ، مفاهیم و کاربردهای ارتباطات ماهواره ای در کار انتقال داده ها و تصاویر مشاهدات هواشناسی آغاز می شود. در این مقاله اصول اساسی سکوهای فضایی و پارامترهای مداری ، کمبود حرکت ماهواره ای ، انواع جدید سیستم های پرتاب ، مدارهای ماهواره ای و روابط هندسی ، پیکربندی فضاپیماها ، ساختار محموله ، انواع سیستم های آنتن آنتن پردازنده ، مدارهای ماهواره ای و اجزای سازنده مورد بحث قرار می گیرد. میکند. اتوبوس ماهواره ای نویسنده پوشش گسترده ای از تحقیقات و برنامه های کاربردی در باند پایه و سیستم های انتقال ، زیرساخت تابش الکترومغناطیسی جو ، پارامترهای هواشناسی ماهواره ای و دستگاه ها ، و سیستم های آنتن و انتشار را فراهم می کند. این یک کتاب همراه با برنامه جهانی مشاهدات هواشناسی ماهواره (Springer) است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Global Satellite Meteorological Observation (GSMO) Theory : Volume 1