دانلود پی دی اف کتاب Food Allergens : Best Practices for Assessing, Managing and Communicating the Risks

[ad_1]

این حجم شکافهایی را در ارزیابی ، مدیریت و ارتباط با خطرات آلرژی غذایی مشخص می کند. این فصل ها بهترین روش ها را برای مدیریت خطرات آلرژن در مراحل مختلف زنجیره غذایی ، از جمله در طول تولید / فرآوری مواد غذایی نشان می دهد. در حین سرویس غذا ، م retailسسات خرده فروشی مواد غذایی و تهیه غذا در خانه ؛ و در زمان مصرف. نویسندگان طرح های اصلی قانونگذاری را که در مراحل مختلف توسعه و اجرا در سطح فدرال ، ایالت و جامعه هستند برجسته می کنند. سرانجام ، این جلد شامل توصیه هایی برای روشهای ایجاد آموزش و تقویت تلاشها در صنایع غذایی ، دولت ، نهادها و سطح جامعه است. کارشناسان از مجموعه ای از متخصصان ، از جمله صنایع دولتی و صنایع غذایی ، محققان بخش خرده فروشی و سهامداران اصلی تشکیل می شوند. / گروه خدمات غذایی و گروه مصرف کننده. اطلاعات ارائه شده توسعه مطالب آموزشی و برنامه های آموزشی مدیریت آلرژی برای کارکنان تولید و خدمات غذایی ، متخصصان ترویج و بازرسان دولت را تسهیل می کند. مصرف کنندگان و سایر متخصصان ایمنی غذا از اطلاعات مربوط به اقدامات کنترل آلرژن غذایی که در سراسر زنجیره غذایی معرفی شده اند ، بهره مند خواهند شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Food Allergens : Best Practices for Assessing, Managing and Communicating the Risks