دانلود پی دی اف کتاب Fair and Equitable Treatment and the Fabric of General Principles :

[ad_1]

این کتاب فراتر از شرایطی است که در حال حاضر شامل تعهد به تأمین سرمایه های خارجی و جستجوی رفتار برابر (FET) برای سرمایه گذاری های خارجی است که در توافق نامه های سرمایه گذاری چند ملیتی گنجانده شده است و بیشتر برای داوری های باطل اعمال می شود. ثابت شده است که استاندارد جذاب تر بنابراین ، اغراق در توصیف این استاندارد به عنوان ملاک قانون سرمایه گذاری بین المللی وجود ندارد. با این حال ، هم معنی و هم مبنای هنجاری آن در ابهام محافظت می شود و در نتیجه ، برای تأمل در تفسیر نویسندگان حقوقی است. هدف دقیق این کتاب برجسته سازی ابهام است ، با این استدلال که FET به بخشی از ساختار معمولی بین المللی تبدیل شده است ، اما از طریق منبعی انجام شده است که در نظریه حقوقی تا حدودی نادیده گرفته شده است. مقوله اصول کلی یک شرط خاص است. حوزه های خاصی از انترناسیونالیسم ، یعنی اصولی که در سیستم حقوقی بین المللی ریشه دارند ، اما با توجه به ویژگی های یک حوزه ایده آل گرایی خاص از طریق داوری قاضی شکل می گیرند. این کتاب ، و همچنین داشتن یک زمینه جامد به عنوان پایه و اساس آن ، تجزیه و تحلیل دقیق و انتقادی از caslev مربوطه را ارائه می دهد ، و برای دانشمندان و پزشکان مفید خواهد بود. فولویو ماریا پلمبینو استاد حقوق بین الملل در گروه حقوق ناپل است. فدریکو دوم و قانون حقوق بین الملل اروپا اعضای هیئت اجرایی هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Fair and Equitable Treatment and the Fabric of General Principles :